Juridische informatie.

Informatie over wet- en regelgeving.

Lees de BELANGRIJKE INFORMATIE hieronder voordat u verder gaat. Er worden bepaalde beperkingen in uitgelegd die verband houden met de verspreiding van informatie die beschikbaar is op deze website (hierna de 'Site' genoemd).

 

1. Website van Lombard Odier

Deze website wordt beheerd door Bank Lombard Odier & Co Ltd of een andere entiteit van de groep Lombard Odier en kan worden geraadpleegd voor informatie met betrekking tot bepaalde entiteiten van de Groep.


2. Toegang

Toegang tot deze Site is niet toegestaan voor personen in een rechtsgebied (op grond van domicilie, verblijfplaats, nationaliteit of anderszins) waar de publicatie of beschikbaarheid van de Site zou resulteren in een schending van toepasselijke wet- of regelgeving. Deze Site is met name niet bedoeld voor inwoners van de Verenigde Staten. Als u afkomstig bent uit een dergelijk rechtsgebied, mag u niet verdergaan en moet u deze Site onmiddellijk verlaten. Bent u niet afkomstig uit een dergelijk rechtsgebied, kunt u doorgaan naar de Site nadat u de volgende voorwaarden hebt gelezen en ermee akkoord bent gegaan.


3. Lokale beperkingen

a. Algemeen

Deze Site vormt geen aanbod of uitnodiging om aandelen of rechten van deelneming in beleggingsfondsen of andere effecten te verkopen, noch een aanbod om beleggingsadviesdiensten of andere diensten waarnaar op deze Site wordt verwezen te leveren aan personen uit rechtsgebieden waar een dergelijk aanbod of een dergelijke uitnodiging of distributie onwettig zou zijn, of waar de persoon die een dergelijk aanbod of een dergelijke uitnodiging doet niet daartoe bevoegd is, of aan andere personen aan wie het onwettig is om een dergelijk aanbod of een dergelijke uitnodiging te doen. Deposito's mogen alleen worden geaccepteerd door entiteiten van Lombard Odier die daartoe bevoegd zijn, en mogen niet worden geaccepteerd van beleggers in een rechtsgebied waar een dergelijke activiteit in strijd zou zijn met lokale wet- of regelgeving.

b. Verenigde Staten

Lombard Odier zal de op deze Site beschreven producten en diensten niet leveren aan 'US Persons', zoals gedefinieerd in de geamendeerde versie van de United States Securities Act van 1933 (hierna de 'Securities Act'). De op de Site beschreven rechten van deelneming of aandelen zijn niet geregistreerd onder de Securities Act of enige andere toepasselijke effectenwetgeving van de Verenigde Staten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige toepasselijke wet in een van de staten van de Verenigde Staten). Dergelijke deelbewijzen of aandelen mogen niet direct of indirect worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten of haar territoria, bezittingen of gebieden die onder haar jurisdictie vallen of aan of ten gunste van een 'US Person'. Door verder te gaan, garandeert u dat u geen 'US Person' bent.

c. Verenigd Koninkrijk

Voor zover diensten, informatie of meningen die beschikbaar zijn op de Site gericht zijn op inwoners van het Verenigd Koninkrijk, zijn die diensten, informatie en opinies goedgekeurd door Lombard Odier (Europe) S.A. UK Branch, geregistreerd in Engeland en Wales (BR016782) en in Luxemburg (B169907), met maatschappelijke zetel te 3 Old Burlington Street, Londen W1S 3AB. Telefoon +44 (0)20 3206 6000 · Fax +44 (0)20 3206 6250 www.lombardodier.com. Geautoriseerd en gereguleerd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier ('CSSF') in Luxemburg en geautoriseerd in het Verenigd Koninkrijk door de Prudential Regulation Authority ('PRA'). Onderworpen aan regelgeving door de Financial Conduct Authority ('FCA') en aan beperkte regelgeving door de Prudential Regulation Authority. Financiële dienstverlener met referentienummer 597896. Details over onze autorisatie en regulering door de Prudential Regulation Authority en onze regulering door de Financial Conduct Authority zijn op verzoek bij ons verkrijgbaar. Lombard Odier (Europe) S.A. UK Branch geeft geen fiscaal advies. Personen of entiteiten die zaken doen met entiteiten van Lombard Odier buiten het Verenigd Koninkrijk hebben mogelijk geen recht op bescherming onder Britse wetgeving of op compensatie onder het Financial Services Compensation Scheme.


4. Copyright

Alle materiaal op de website van Lombard Odier is auteursrechtelijk beschermd, onder voorbehoud van eventuele rechten van derden. Zonder schriftelijke toestemming van Lombard Odier is het niet toegestaan de website (geheel of gedeeltelijk) te reproduceren, (elektronisch of op enige andere wijze) door te sturen, te wijzigen, ernaar te linken, of te gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden van welke aard dan ook.


5. Geen blind vertrouwen / Geen verklaring of garantie

De informatie die op de Site beschikbaar wordt gesteld, is opgesteld door Lombard Odier, dat alle redelijke maatregelen heeft genomen om te verzekeren dat deze informatie eerlijk, nauwkeurig en volledig is. Lombard Odier geeft geen enkele verklaring of garantie, noch expliciet noch impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of geschiktheid voor welk doel of gebruik dan ook van dergelijke informatie.
Lombard Odier kan niet garanderen dat de informatie op de Site niet is veranderd als gevolg van technische storingen (verbreking van de verbinding), interferentie door derden, virussen, enz.

Niets op de Site mag worden opgevat als specifiek beleggings-, juridisch, fiscaal of ander advies. De hierin opgenomen informatie of meningen zijn niet relevant voor de specifieke beleggingsdoelstellingen, financiële situatie of specifieke behoeften van een individuele ontvanger van die informatie. Wij raden u aan specifiek, persoonlijk en gepast professioneel advies in te winnen voordat u een beleggingsbeslissing neemt. De informatie en meningen op de Site zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijke en informatieve doeleinden en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De waarde van beleggingen in effecten, afgeleide producten (derivaten), aandelen of beleggingsfondsen kan zowel stijgen als dalen, en dus is het mogelijk dat de belegger zijn oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.


6. Materieel belang

Lombard Odier en/of zijn partners, directeuren, functionarissen en werknemers kunnen een belang of positie hebben of gehad hebben in, of kunnen als marktmakers handelen of gehandeld hebben in de op de Site beschreven effecten. Bovendien kunnen dergelijke entiteiten of personen zitting hebben of gehad hebben in de raden van bestuur van de bedrijven die dergelijke effecten uitgeven.


7. Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover wettelijk toegestaan, is Lombard Odier niet aansprakelijk, ook niet in geval van nalatigheid, voor verlies of schade hoe dan ook veroorzaakt, met inbegrip van maar niet beperkt tot directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of verband houdend met de toegang tot, het gebruik van, het browsen op of het downloaden van op de Site of een andere daaraan gekoppelde site.
Met uitzondering van de in Zwitserland gevestigde entiteiten, hebben de verschillende entiteiten van Lombard Odier hun eigen rechtspersoonlijkheid en verlenen zij hun diensten in eigen naam en uitsluitend op eigen risico.


8. Gelinkte websites

De Site kan links bevatten naar andere websites die door derden worden beheerd of aangeboden. Lombard Odier heeft deze gelinkte websites niet gecontroleerd en geeft geen enkele verklaring of garantie met betrekking tot informatie of materiaal dat daar beschikbaar is. Door een website van een derde te koppelen aan de Site, aanvaardt Lombard Odier geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot producten of diensten die op die website worden aangeboden.


9. Geen aanbod

Niets op deze Site vormt een aanbod of gedeeltelijk aanbod voor de levering van discretionaire of niet-discretionaire vermogensbeheer- of adviesdiensten anders dan onder de voorwaarden van een overeenkomst die in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving. Geen enkele informatie op deze Site mag worden beschouwd als een uitnodiging om in te schrijven op effecten, afgeleide producten (derivaten) of rechten van deelneming in beleggingsfondsen of om deze anderszins te verwerven.


10. Beleggingsfondsen

De Site bevat informatie over een groot aantal beleggingsfondsen die in verschillende rechtsgebieden zijn geregistreerd en worden beheerd. U dient ons te informeren over uw woonplaats voordat u toegang krijgt tot specifieke informatie over dergelijke fondsen. U krijgt enkel toegang tot de fondsen die geregistreerd zijn voor verkoop in het land waar u woont.


11. Contact via e-mail en Skype

Via deze Site kunt u per e-mail of via Skype contact opnemen met Lombard Odier. Aangezien dergelijke communicatie verloopt via het internet (een openbaar netwerk waarover Lombard Odier geen controle heeft), kan deze worden onderschept, gewijzigd of verloren gaan. Lombard Odier wijst alle aansprakelijkheid in verband hiermee af.


12. Toepasselijk recht

Het gebruik van de Site is onderworpen aan het Zwitserse recht, dat exclusief van toepassing is op de interpretatie, toepassing en strekking van alle hierboven uiteengezette gebruiksvoorwaarden. De rechtbanken van Genève zijn exclusief bevoegd voor alle claims of geschillen die voortkomen uit of verband houden met de Site en het gebruik ervan.

Juridische informatie per rechtsgebied

juridische informatie over vermogensbeheer per rechtsgebied

Ga voor informatie over lokale beperkingen en specifieke productinformatie per land naar:
Legal Information | Asset Management | Lombard Odier

Informatie voor klanten over de Financial Services Act (FinSA)

Bank Lombard Odier & Co Ltd, hierna 'de Bank' of 'Lombard Odier' genoemd, hecht er het grootste belang aan zijn cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn om hun belangen te beschermen en tegelijkertijd te voldoen aan de ontwikkelingen op het gebied van regelgeving. Op zijn website FinSA geeft Lombard Odier u informatie over de recentste vereisten die voortvloeien uit de Zwitserse Federale Wet op Financiële Diensten (FinSA) en de maatregelen die Lombard Odier heeft genomen om deze vanaf 1 januari 2022 in de praktijk te brengen.

www.lombardodier.com/finsa

laten we praten.
share.
newsletter.